+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

V L A D A

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ 

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

 

 1. ŠEF ODSJEKA ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE - 1(jedan) izvršitelj
 2. OPĆINSKI KOMUNALNI INSPEKTOR I INSPEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA – 1 (jedan) izvršitelj
 3. STRUČNI SAVJETNIK ZA PLANIRANJE, IZVRŠENJE I ANALIZU PRORAČUNA OPĆINE – 1 (jedan) izvršitelj
 4. STRUČNI SURADNIK ZA STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE -1 (jedan) izvršitelj
 5. STRUČNI SURADNIK IZ OBLASTI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE-1 (jedan) izvršitelj


 1. Opis poslova:
 • rukovodi radom Odsjeka,
 • raspoređuje poslove u Odsjeka i osigurava koordinaciju, rada službenika i namještenika u Odsjeku,
 • sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata o pitanjima iz nadležnosti rada Odsjeka,
 • odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova u Odsjeku,
 • snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture, prati stanje po pojedinim segmentima te izrađuje program aktivnosti na poboljšanju stanja u navedenim oblastima te nadzire izvršenje poslova,
 • priprema program obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje,
 • kontrolira i nadzire rad te surađuje s nadležnim Komunalnim poduzećem, javnim poduzećima iz oblasti elektroprivrede, PTT i sl.,
 • priprema plan korištenja godišnjih odmora,
 • podnosi polugodišnja i godišnja izvješća o radu Odsjeka pomoćniku Općinskog načelnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Općinskog načelnika i za svoj rad istom je neposredno odgovoran.
 1. Opis poslova
 • prati propise iz oblasti komunalne inspekcije i zaštite okoliša i izvještava šefa Odsjeka o mjerama koje treba poduzeti,
 • sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti,
 • vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti komunalne i inspekcije zaštite okoliša,
 • zabranjuje obavljanje radnji kojima se krše propisi iz oblasti nadzora ove inspekcije,
 • podnosi prijave nadležnim tijelima,
 • izrađuje analize, izviješća i informacije iz oblasti nadzora,
 • izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izviješća o svom radu,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom je odgovoran.
 1. Opis poslova
 • izrađuje analize, izvješća i informacije na temelju raspoloživih podataka,
 • prati izvršenje proračuna, te izrađuje izvješće o izvršenju proračuna sukladno zakonu,
 • vodi evidenciju obveza iz proračuna Općine,
 • prati likvidnost proračuna Općine,
 • prati, zajedno sa drugim Općinskim službama, realizaciju projekata u okviru kapitalnih izdataka,
 • priprema i daje naloge za prijenos sredstava po odobrenim projektima,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova
 • izrađuje Plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstava za komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja javna rasvjeta,
 • pomoć i asistencija upraviteljima stambenih zgrada u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,
 • vodi evidenciju stambenog fonda, poslovnih prostora i javnih površina,
 • obavlja administrativne poslove vezane za rad povjerenstva za provođenje javnog natječaja dodjelu u zakup poslovnih prostora,
 • realizira odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora i javnih površina,
 • vrši analitičko praćenje zakupaca i izmirenje zakupnih obveza, kako poslovnih prostora tako i javnih površina,
 • vodi evidenciju obilježavanja ulica, naseljenih mjesta, kućnih brojeva i vrši nadzor u ovoj oblasti,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova
 • izvršava i prati izvršavanje obveza Općine koje proizlaze iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u F BiH, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu F BiH te drugih zakonskih propisa koji reguliraju oblast zaštite od požara i vatrogastva.
 • predlaže i izrađuje program samostalnih vježbi i izrađuje plan provedbe vježbi iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva.
 • surađuje sa općinskom službama i nevladinim organizacijama te predstavnicima međunarodne zajednice u aktivnostima zaštite od požara i vatrogastvu.
 • obavlja stručne poslove organiziranja rada službe motrenja i uzbunjivanja u Općini sukladno Zakonu.
 • vrši poslove prevencije i provodi stručne mjere zaštite od požara.
 • predlaže i sudjeluje u izradi planskih dokumenata Općine Ljubuški iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
 • koordinira rad i pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite te drugim pravnim subjektima.
 • vodi evidenciju o aktivnostima i vrši analizu aktivnosti profesionalne vatrogasne postrojbe Općine Ljubuški i Službi za zaštitu od požara te daje prijedloge za poboljšanja istih.
 • vodi evidenciju o skloništima, zakonskoj regulativi te njihovoj opremljenosti i spremnosti
 • podnosi polugodišnje izvješće o svom radu pomoćniku Općinskog načelnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Općinskog načelnika i za svoj rad istom odgovara.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to: 

Za poziciju 01:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske, prometne ili agronomske struke,
 • najmanje četiri (4) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske ili građevinske struke,
 • najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

 Za poziciju 03:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke, najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 04:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske ili prometne struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 05:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sigurnosti i zaštite – smjer zaštite od požara, pravne, ekonomske ili građevinske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:

1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom  tijelu uprave općine Ljubuški“ 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

       

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.