+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

 1. Studij agronomije - 2 (dva) vježbenika
 2. Studij pedagogije - 1 (jedan) vježbenik
 3. Studij ekonomije - 3 (tri) vježbenika
 4. Studij biologije i geografije - 1 (jedan) vježbenik
 5. Studij prava - 2 (dva) vježbenika
 6. Sigurnosne studije-smjer privatna sigurnost i civilna zaštita - 1 (jedan) vježbenik
 7. Studij politologije - 4 (četiri) vježbenika
 8. Studij talijanskog jezika i književnosti i filozofije - 1 (jedan) vježbenik
 9. Studij geografije i povijesti - 1 (jedan) vježbenik
 10. Studij geografije, smjer- turizam i zaštita okoliša- 1 (jedan) vježbenik
 11. Studij prehrambene tehnologije - 1 (jedan) vježbenik 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u  članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:5/19):

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
 • prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • da ima završen VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:5/19) kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pedagoške struke
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja struka biologija i geografija
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja Sigurnosne studije-smjer-privatna sigurnost i civilna zaštita
 7. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studij politologije
 8. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja studij talijanskog jezika i književnosti i filozofije
 9. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- studij geografija i povijest
 10. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja studij geografije - smjer turizam i zaštita okoliša
 11. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja studij prehrambene tehnologije, 
 • dobi do 30 godina.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o Programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:5/19) i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/18).

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na  razdoblje od 1 (jedne) godine.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 17. 12. 2018. godine kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati ce biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI 

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.