+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Županijskog arhiva
JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Županijskog arhiva
Objavljeno: 21.2.2023. 10:05:00 Autor: administrator


Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA

Na temelju članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13), Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Županijskog arhiva

 

1. RAVNATELJ ŽUPANIJSKOG ARHIVA - 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova:
- predstavlja Arhiv pred javnošću i drugim tijelima i organizacijama;
- organizira rad Arhiva i osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadaća;
- donosi propise i druge akte iz nadležnosti Arhiva i poduzima mjere za koje je ovlašten;
- saziva i rukovodi radom stručnog kolegija;
- obavlja i druge poslove za koje je ovlašten.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva, i to:

- VSS,VII stupanj, odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja društvene struke;
- sedam (7) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme;
- položen ispit za državne službenike;
- položen stručni arhivistički ispit.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)
Uz potpisanu Prijavu na Natječaj, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 6. 4. 1992. godine),
5. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državne službenike ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,
7. Uvjerenje/potvrda o položenom stručnom arhivističkom ispitu,
8. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
9. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga Natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA:
Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je, prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.
O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provođenje javnih natječaja za popunu rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke s naznakom „Javni natječaj za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelj Županijskog arhiva“- ne otvaraj, na adresu: Ul. Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg. Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com). Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-1232-3/22
Široki Brijeg, 14. veljače 2023.


Predsjednik
Zdenko Ćosić

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.