+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

 • Rukovoditelj Službe za gospodarstvo – pomoćnik gradonačelnika - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Pomoćnik Gradonačelnika rukovodi Službom sa ovlastima utvrđenim u članku 43. ovog Pravilnika i neposredno obavlja slijedeće poslove:

 • prima, pregleda zaprimljene predmete, daje upute i preko šefova Odsjeka koordinira i prati izvršavanje danih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koja ima ovlaštenje od Gradonačelnika, sukladno Zakonu,
 • sudjeluje u radu sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Gradonačelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Službe,
 • ostvaruje suradnju sa županijskim i federalnim tijelima uprave koja su mjerodavna za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,

            - utvrđuje prijedlog ocjene rada službenika i namještenika,

 • utvrđuje konačne tekstove izvješća, informacija, analiza i drugih stručnih materijala koje pripremaju šefovi odsjeka,
 • prima stranke i daje odgovarajuća objašnjenja iz nadležnosti Službe,
 • pruža stručnu pomoć na pravilnom obavljanju poslova iz nadležnosti Službe,
 • prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka Gradskog vijeća i drugih pod-zakonskih akata iz nadležnosti Službe,
 • obavlja i druge poslove koje mu naloži Gradonačelnik iz nadležnosti Službe.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega kako slijedi:

 1. VSS – VII stupanj tehnološki, tehnički i ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova, II ili III  ciklusa Bolonjskog sustava studiranja tehnološkog, tehničkog ili ekonomskog smjera,
 2. položen ispit za državnog službenika,
 3. najmanje 5 godina radnog staža u struci,
 4. poznavanja rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.