+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u ime Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

 

 1. Šef unutarnje ustrojbene jedinice za poslove pisarnice – jedan izvršitelj
 2. Stručni savjetnik za poslove upisa Registar pravnih osoba– jedan izvršitelj
 3. Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga– tri izvršitelja

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • neposredno organizira rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na izvršavanju daktilografskih poslova u skladu sa propisima koji uređuju unutarnje poslovanje sudova;
 • odobrava, a uz prethodno dobivenu suglasnost postupajućeg suca, uvid u predmete po zahtjevu stranaka i isti nadzire;
 • kontrolira izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog pravovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja;
 • prima podneske stranaka, izdaje potvrdu o primljenim podnescima;
 • daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje određenih prava ili izvršenje obveza;
 • manualno vodi sve upisnike, imenike i pomoćne knjige na način predviđen Pravilnikom o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18);
 • vrši cjelovitu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda;
 • redovito kontrolira rad na poslovima prijema pošte, vođenja upisnika (vršenje pravilnog upisa, formiranje spisa, vezivanje podnesaka u spisima, stavljanja odgovarajućih oznaka na omote spisa i dr.);
 • kronološki upisuje podneske u spisima prema propisima koji uređuju unutarnje poslovanje suda;
 • stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima na svim upisnicima;
 • evidentira sudske odluke donošene van roka i o tome informira predsjednika suda u pisanoj formi;
 • osigurava pravovremeno sastavljanje stalnih ili povremenih statističkih izvješća prema utvrđenom kalendaru, izrađuje godišnja izvješća o radu suda na temelju izvješća sudaca, te CMS baze podataka;
 • brine se za pravovremeno osiguranje uredskog materijala za potrebe pisarnice;
 • vrši prijem stranaka radi uvida u spise i njihovo prepisivanje, u vremenu određenom rasporedom poslova;
 • priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda;
 • na temelju prikupljenih podataka vrši njihovu dostavu Zavodu za statistiku;
 • sačinjava prijedloge ocjena za zaposlene u Sudskoj pisarnici, pokreće stegovni postupak;
 • sudjeluje u izradi izvješća o radu suda;
 • sudjeluje u izradi plana javnih nabavki i obavlja druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada pisarnice;
 • obavlja i druge poslove po nalogu suda i tajnika suda.
 1. Opis poslova:
 • vrši uvid u predmete po zahtjevu stranaka;
 • provodi kroz upisnik (manualni i/ili elektronski) završene predmete po nalogu Rukovoditelja;
 • radi statističke i druge izvještaje;
 • daje podatke strankama u svezi sa stanjem iz upisnika;
 • stara se o vođenju knjiga i registra subjekata upisa, zbirki isprava koje se vode za registraciju poslovnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih pravnih osoba na teritoriji F BiH;
 • priprema izdavanje izvoda iz sudskog registra, priprema nacrte uvjerenja na zahtjev stranaka i nadležnih tijela i dostavlja registarskom sucu;
 • klasificira i zavodi sve podneske koji se tiču utvrđivanja i registriranja statusa pravnih osoba koja se po zakonu obavljaju u sudskom registru;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja registra, registarskog suca, predsjednika suda i tajnika suda.
 1. Opis poslova:
 • sudjeluje u rješavanju i provođenju pravomoćnih odluka sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na temelju kojih se traži upis u zemljišne knjige;
 • sudjeluje u donošenju rješenja o upisu i vrši upis u zemljišne knjige i druge knjige evidencije;
 • po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige;
 • sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke;
 • unosi podatke iz starih zemljišnih knjiga u novi sustav;
 • potvrđuje i slaže zemljišnoknjižne uloške i uspostavlja zemljišnoknjižne uloške;
 • prikuplja podatke i sastavlja izvješća o zemljišno knjižnim stvarima;
 • stara se o zakonitom i urednom provođenju upisa u zemljišnim knjigama; urednosti i arhiviranju zemljišno knjižnih spisa;
 • sačinjava izvješća o radu ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja rukovoditelju Zemljišnoknjižnog ureda i predsjedniku Suda;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o zemljišnim knjigama i drugim propisima i druge poslove po nalogu rukovoditelja Zemljišnoknjižnog ureda i predsjednika suda.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Širokom Brijegu kako slijedi:

za poziciju 1.

 1. VSS –VII stupanj ekonomski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 2. najmanje 4 (četiri) godine radnog staža,
 3. položen ispit za državne službenike i
 4. Poznavanje rada na računalu.

za poziciju 2.

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog (vrednovanog sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 2. najmanje 3 (tri) godine radnog staža,
 3. položen ispit za državnog službenika i
 4. poznavanje rada na računalu.

za poziciju 3.

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 2. najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ili najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 3. položen ispit za državnog službenika,
 4. položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta i
 5. poznavanje rada na računalu

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (samo za poziciju pod rednom brojem 3)
 9. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 10. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 11. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidat koji se prijavljuje za poziciju 3, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a)dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja,

b)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

OTVARA POVJERENSTVO 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidati dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.